Archiv rubriky: Denní učení

Souhrn učení za poslední období

 • Chcete-li vyniknout ve vnějším světě, musíte začít od vašeho vnitřního světa. To excel in the outer world you need to begin from your inner world
 • Jediným řešením lidského problému je ukončit omezené chápaní já. The only solution to human problem is to end the limited sense of self.
 • Když jste pravdiví sami k sobě, stanete se úžasnou bytostí, která se cítí pohodlně a je úspěšná v tomto světě. When you are authentic to yourself, you become great being, comfortable and successful in this world.
 • Když jste vášniví, Božství spolupůsobí, aby vám dalo to, oč usilujete. If you are passionate Divine conspires to give you what you seek.
 • Celý proces spirituálního růstu je konfrontace sebe sama. The whole process of spiritual growth is confronting oneself.
 • Ticho není opakem hluku. Je to nepřítomnost konfliktu. Silence is not the opposite of noise. It is the absence of conflict.
 • Vaše tělo není vaše tělo. Pečujte o něj. Nezneužívejte ho. Your body is not your body. Care for it. Do not abuse it.
 • Když zjistíte, že druzí nejsou zodpovědní za to, čím jsou, objevíte lásku a klid. When you discover the other is not responsible for what they are, you discover Love and peace.
 • Váš vztah se světem je odrazem vztahu se sebou samým. Your relationship with the world is a reflection of the relationship with yourself.
 • Transformace je požehnání. Nevyžaduje čas. Transformation is a benediction. It does not involve time.
 • Volba je iluze. Uvědomit si, že neexistuje žádná volba je Probuzení. Choice is an illusion. To realize that there is no choice is Awakening.
 • Bůh je osobní. God is personal.
 • Život má být prožíván; ať už je to radost nebo bolest. Life is to be experienced; be it pleasure or pain.
 • Život je cesta. Life is a journey.
 • Manželský vztah slouží jako obrovský nástroj k sebeuvědomění. Spousal relationship serves as a tremendous tool for self realization.
 • Zaměř se na řešení, ne na problém. Focus on the solution not on the problem.
 • Skutečná svoboda se nachází uvnitř vás. True freedom lies within you.
 • Uvědomění je nepřítelem zvyku. Awareness is the enemy of habit.
 • Sebestřednost vede ke ztrátě inteligence. Selfcenterned leads to failure of inteligence.
 • Pustit se odporu je přijetí. Letting go of resistance is acceptance.
 • Rituály vás dokáží vést do změněného stavu vědomí.  Rituals can lead you into altered state of consciousness.
 • Utrpení není způsobeno ostatními, ale vaším vnímáním ostatních.  Suffering is not caused by others, but by your perception of others.
 • Rodičovství je umění. Parenting ia an art.
 • Poznání je svoboda. Knowledge is freedom.
 • Duchovnost objímá život. Spirituality is embracing life.
 • Vaše myšlenky nejsou vaše myšlenky. Vaše mysl není vaše mysl. Vaše tělo není vaše tělo. Vaše já je pouze koncept. Your thoughts are not your thoughts. Your mind is not your mind. Your body is not your body. Your self is only a concept.
 • Rozhovor s Bohem je modlitba. Conversing with God is prayer.
 • Zázraky jsou znamení k probuzení víry. Miracles are signs to awaken faith.
 • Pravdu je vždy  snadné pochopit. Truth is always simple to comprehend.
 • Automatičnost všeho je krása života. The automaticity of everything is the beauty of life.
 • Modlitby jsou myšleny jako žádání o hojnost. Prayers are meant to seek abundance.
 • První krok k objevení lásky je milovat sám sebe. The first step towards discovering love, is to love oneself.
 • Koncentrace je praxe, zatímco meditace je stav. Concentration is a practise, while meditation is a state.
 • Všechny problémy nemohou být vyřešeny, některé musí být rozpuštěny. All problems cannot be solved, some have to be dissolved.
 • Ego vás činí pozičními. Ego makes you positional.
 • Všechna zranění jsou stará. All hurts are old.
 • Zdravý vztah je ten, který je bez bolesti a lítosti.  A healthy relationship is one that is free of hurt and regret.
 • Život je to, co z něj uděláte; bojiště nebo hřiště. Life is what you make of it; a battlefield or a playground.
 • Zdánlivá prohra dnes může otevřít velkou bránu zítra. A seeming loss today might open a gigantic way tomorrow.
 • Neztrácej svůj život hledáním dokonalosti, protože vše je dokonalé. Do not waste your life seeking perfection because all is perfect.
 • Přestat držet zranění je odpuštění. To let go of hurt is forgiveness.
 • Minulost je mrtvá. Budoucnost nenarozená. Je jen přítomný okamžik.  The past is dead. Future is unborn. What is there is only the present moment.
 • Nejlepší způsob, jak se vztahovat k vašemu dítěti, je někdy se stát sám dítětem. The best way to relate to your child is to sometimes become a child your self.
 • Jak prožíváte svět, závisí na vás. How you experience the world depends on you.
 • Život je vztah. Life is relationship.
 • Život bez vize je jako cesta bez cíle. Life without a vision is like a journey without a destination.
 • OM SRI PARAMJYOTI AISHWARAYA DEEKSHA.
 • Nejdříve se ujistěte, že zde nějaký problém je, než začnete tvrdě pracovat, abyste ho vyřešili.  Be sure there is a problem in the first place before working hard to solve it.
 • Každý je jedinečný. Nesnažte se utvářet všechny povahy stejně.  Everybody is unique. Do not try to mould all dispositions alike.
 • Když vše vidíte jako božské a posvátné, učení se děje.  When you see everything as divine and sacred, learning takes place.
 • Čtěte sami sebe, ne knihy.  Read yourself; Not books.
 • Rozjímání je nedílnou součástí života člověka, máme tendenci na něj zapomínat s výmluvou na práci a povinnosti.  Contemplation is an integral part of one’s life which we tend to forget under the pretext of work and responsibilities.
 • Žádná osoba neexistuje, jsou jen osobnosti. There is no person, only personalities.
 • Veškerá činnost  je duchovní, když zde není rozpor.  All activity is spiritual when there is no conflict.
 • Sloužit sobě je potěšení, sloužit ostatním je radost. To serve oneself is pleasure, to serve others is joy.
 • Základní příčina všech problémů ve vztazích spočívá v naší neschopnosti odpustit druhým. The root cause of all problems in relationships lie in our inability to forgive the other.
 • I ta nejobyčenější věc, kterou uděláte, je také součástí většího božského plánu. Even the most ordinary thing you do is also a part of the larger divine plan.
 • Vidět propojenost všech věcí je zrozením vděčnosti. To see the interconnectedness of all things is the birth of gratitude.
 • Bůh má k dávání oceán. Nechoďte s čajovou lžičkou.  God has an ocean to give. Do not come with teaspoons.
 • Láska je nevyšší míra zájmu. Love is the highest degree of concern.
 • Vaše děti zdědí nejen to, co vyděláte, ale také to, kým jste.   Your children inherit not only what you earn but also what you are.
 • Mysl je opakujicí se. Thought is repetitive.
 • Jste palivem pro odezvu druhé osoby. You are the fuel for the other person’s response.
 • Všechno bude fungovat, pokud vaše srdce bude v souladu s pravdou.  Anything will work if your heart is in tune with the truth.
 • Svět odráží vaše vnímání. The world reflects your perception.
 • Přátelství je nejlepší forma vztahu. Friendship is the best form of relationship.
 • Začněte tam, kde jste. Ne tam, kde byste chtěli být. Start from where you are, not from where you want to be.
 • Nedovolte situaci, aby určila váš stav. Nechejte váš stav určit situaci.  Do not let the situation determine your state, let your state determine the situation.
 • Probuzení není cílová stanice. Je to nikdy nekončící cesta. Awakening is not a destination; it is a never-ending journey.
 • Člověk si není vědomý bolesti, kterou způsobuje ostatním.  Man is ignorant of the pain he causes others.
 • Posuzování a proces hodnocení způsobuje utrpení ve  vztazích. Judgement and evaluatory process cause suffering in relationships.