Obyvatelstvo České republiky v uplynulém roce 2018

Počet obyvatel České roky v roce 2018 zaznamenal nárůst. Oproti předchozímu roku vzrostl počet obyvatel České republiky o téměř 40 tisíc osob. Počet obyvatel ke konci roku 2018 činil 10 649 800 lidí. Jedná se o nejvyšší počet obyvatel České republiky od konce druhé světové války (v roce 1945 dosahoval počet obyvatel 10,7 milionů). Avšak tento nárůst nezapříčinila vyšší porodnost, která dokonce oproti předchozímu roku, klesla, ale zahraniční migrace. Do Česka se přistěhovalo 58 148 osob a 19 519 lidí se odstěhovalo. Nejvíce příchozích občanů je s ukrajinskou národností (více než 13 tisíc), následovali slovenští občané (5 tisíc).

chycený prst

Jak je uvedeno výše, porodnost klesla, a to prvně od roku 2013. Ale i přes tento pokles porodnost stále převyšuje nad úmrtností. V loňském roce se narodilo 114 036 živých dětí. Narodilo se celkem o 1116 více dětí, než byl celkový počet zemřelých. Průměrný věk matek prvorodiček je 28 let, průměrný věk rodících žen je 30 let.

Od roku 1996 přinesl rok 2018 nejvyšší úmrtnost, zemřelo téměř 113 tisíc lidí. Ale i přes vysokou úmrtnost se prodloužila střední délka života, se kterou roste i počet seniorů. Průměrný věk mužů v roce 2018 dosahoval 76 let, u žen dosahoval téměř 82 let.

Lidská populace je rozdělována do třech věkových skupin. První z nich jsou děti do věku 14 let, následuje produktivní věk 15 – 64 let a po něm skupina seniorů starších 65 let.

Počet dětí roste průměrným tempem 1,3 % od roku 2008, v roce 2018 dosáhla počtu 1,69 milionu dětí. Počet osob v produktivním věku ve stejném období od roku 2008 klesá a to cca o 1 %. V uplynulém roce tato skupina čítala 6,87 milionů osob. Poslední skupina seniorů ve sledovaném období roste o 2 %, rok 2018 vykazoval počet 2,1 milionů.
katedrála svatého víta ženich a nevěsta

Senioři (starší 65 let) roste průměrným tempem od roku 2008 o 2 % a dosáhla počtu 2,09 milionu

Skupina produktivních osob klesá, průměrně o 1 %, v roce 2018 náleželo do této skupiny 6,87 milionu osob.

Převaha seniorů nad dětmi ovlivňuje stárnutí populace. Průměrný věk českých obyvatel v roce 2018 dosahoval 42,3 let. Jednoduchým propočtem získáme údaj, že na jedno dítě v loňském roce připadlo 1,23 seniora.

Rok 2018 byl také rokem, ve kterém se za posledních deset let uzavřelo nejvíce manželství, a to 54 470. Novomanželský slib byl nejčastěji slíben v červnu (10 717 sňatků) a poté srpnu (10 638 sňatků). Muži nejčastěji uzavírali sňatek ve věku 32 let a ženy o tři roky mladší, tedy ve věku 29 let. Zároveň bylo v loňském roce rozvedeno 24 313 manželství, bylo tomu nejméně od roku 2000.